Kişinin ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerinin tümünü ifade eden kavrama miras denir. Miras bırakan kişiye de “Muris” denir. Miras, mirasçılara bir bütün olarak kendiliğinden geçer. Yasal mirasçıların miras üzerindeki mülkiyeti elbirliğiyle mülkiyet halidir. Elbirliğiyle mülkiyet durumunda mirasçıların malvarlığı üzerinde belirli payları olmaz. Her bir yasal mirasçı, mirasın tamamı üzerinde hakka sahip olurlar.

Tapu sicilinde kayıtlı olan bir taşınmazın sahibi öldüğünde, mirasın veraset ilamı ya da mahkemeden çıkan veraset belgesinde bulunan mirasçılara intikaline “miras intikali” denmektedir. Miras intikali bedelsiz bir iktisap olarak adlandırılır. Mirasçıların tapuda intikal işlemlerini yapabilmeleri için önce o yer üzerinde gerçekten pay sahibi olunduğunu belgeleyen “mirasçılık belgesi” almaları gerekmektedir.

Mirasçılık belgesi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yoluyla alınabileceği gibi, artık noterlerden de alınabilmektedir. Bu imkan özellikle mirasçılar arasında uyuşmazlık bulunmaması durumunda büyük bir kolaylık saplamaktadır.

I. İSTENEN BELGELER

 • TC Kimlik Numarası yazılı bir kimlik belgesi
 • Temsilen başvuru yapılıyorsa vekâletname
 • Miras bırakan kişiye ait TC Kimlik Numarası

II. İŞLEMLER

Noterde başvuru formu doldurulacak ve imzalanacaktır. Nüfus kayıtlarında eksiklik tespit edilir ise, Nüfus Müdürlüğü’ne yönlendirme yapılacaktır.

III. MİRASÇILIK BELGESİNİN NOTER TARAFINDAN VERİLEMEYECEĞİ DURUMLAR

 • Miras bırakan ile mirasçılık belgesi talep eden kişinin soy bağının tespit edilememesi veya yasal mirasçısı olmaması;
 • Miras bırakan kişinin vasiyetnamesinin bulunması; 04/04/1926’dan önce vefat etmiş olması veya 23/11/1990’dan önce vefat etmiş ve eşinin sağ olması;
 • Miras bırakan kişinin ya da mirasçılardan herhangi birinin mirasçılardan herhangi biri ile aynı gün vefat etmiş olması; gaip olması; evlatlık olması; vatandaşlıktan çıkarılmış ya da birden çok vatandaşlığa sahip olması

Bu durumlardan biri tespit edildiğinde Noter gerekçeli “Ret Belgesi” vererek, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yönlendirme yapacaktır.

Tapu sicillerinin güncel ve düzenli tutulması amacıyla getirilen düzenleme uyarınca ilgili Tapu Sicil Müdürlükleri, ölüm halinde miras bırakanın adına kayıtlı taşınmazın iki yıl içerisinde mirasçıları tarafından tapuda intikali yapılıp kendi adlarına kayıt yaptırmamaları durumunda yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinden mirasçılık belgesi alıp mirasçılar adına tescil işlemi yapabilecektir. Ancak uygulamada tapu müdürlükleri, iki yıl geçmesine rağmen yoğunluktan ötürü bu işlemi çoğu zaman gerçekleştirmemektedir. Bu durum ise çoktan vefat etmiş kimselerin üzerinde aktif taşınmaz kayıtlarının bulunmasına sebebiyet vermektedir. Hatta bazı durumlarda mirasçılar zamanında veraset ilamıyla mirasçılık işlemlerini yapmalarına rağmen bazı taşınmazların intikal etmediği durumlar ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda intikal işlemlerini eksik yapan mirasçılar, miras bırakanın intikal ettirilmeyen taşınmazından haberleri dahi olmadan hayatına devam edip gitmekte, yıllarca taşınmaz miras bırakanın üzerinde öylece beklemektedir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak adına intikal işlemleri yapılırken avukat yardımı alınmasını tavsiye ediyoruz. Hukuki desteğe ihtiyacınız olduğunda Ateşkan Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

İntikal işlemleri için tüm mirasçıların imzası/yazılı onayı gerekir mi?

İntikal işlemleri için tüm mirasçıların yazılı onayına veya imzasına gerek yoktur. Mirasçılardan herhangi biri veraset ilamını alabileceği gibi, intikal için Tapu Sicil Müdürlüğü’ne de tek başına baş vurabilir.

İntikal için gerekli belgeler nelerdir?

 1. İntikali istenen taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz mallarına da ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı
 2. İntikal isteminde bulunan mirasçı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportu
 3. Mahkeme veya noterce verilmiş mirasçılık (veraset) belgesinin aslı ya da mahkeme veya noterce onaylı örneği
 4. İntikal talebi, temsilci tarafından yapılıyor ise ayrıca temsile ilişkin belge
 5. Tapu senedine fotoğraf yapıştırılması isteniyor ise, talepte bulunan    mirasçının veya mirasçıların intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar   son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı
 6. Taşınmaz malın niteliği bina ise deprem sigortası
 7. Veraset ve intikal vergisi ilişiğinin kestirildiğine dair vergi dairesinden alınan belge

İntikal işlemlerinde masraflar ne kadar tutar?

Her ne kadar Taşınmaz malların miras yoluyla intikali, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre herhangi bir harç ve vergiye tabi değilse de intikal konusu taşınmaza ait vergi borcu vs. varsa ödenmesi gerekecektir. Bunun için taşınmazın bulunduğu belediyeye giderek belediyenin emlak servisinden taşınmazın rayiç bedel yazısı talep edilir. Taşınmazın emlak vergi borcu olmadığını ve rayiç bedelini belirten belge belediyece düzenlenerek size verilecektir. Eğer emlak vergi borcu var ise, öncelikle bu borç ödenmelidir. Daha sonra belediyeden alınan bu belgelerle veraset ve intikal vergisi ile taşınmazın ilişiğini kesmek amacıyla murisin ölmeden önce ikamet ettiği yerdeki veraset ve intikal vergi dairesine gidilir ve veraset ve intikal vergisi ilişiğinin kestirildiğine dair vergi dairesinden belge alınır. İntikal için tapu sicil müdürlüğüne başvuru sırasında bu belge de başvuranın yanında bulunmalıdır. İntikal işlemi için tapu sicil müdürlüğünce başvurucudan yalnızca döner sermaye ücreti istenecektir.

Tüm bu adımlar doğru şekilde yerine getirilip başvuru tamamlandığında intikal işlemleri tapu sicil müdürlüklerince yapılacak ve mirasçılara yeni tapu çıkarılacaktır.